lasertag zbran

Podmienky účasti na Laser – Tagovom podujatí (ďalej len "Podmienky“)

lasertag.sk je č.1

Lasertag je akčný, napínavý a hlavne zábavný zážitok. Celý náš tím aj Váš inštruktor sa maximálne snažia, aby ste si z hry odniesli tie najlepšie dojmy, aby ste sa k lasertagu opäť radi vrátili. Tomu majú pomôcť aj tieto Podmienky.

Laser – Tag ako taký nepredstavuje pre hráča ani iné osoby vyskytujúce sa v blízkosti hracej plochy žiadne riziko. Avšak celé podujatie sa bude odohrávať v lese, prípadne inom členitom teréne, niekedy aj za značne zníženej viditelnosti a to i v prípade menej priaznivého počasia. Je teda zodpovednosťou každého účastníka, aby sa počas trvania akcie správal tak, aby neohrozil ako svoje zdravie tak ani zdravie nikoho iného a aby sa podľa aktuálnych poveternostných podmienok patrične vystrojil. Účastník túto skutočnosť plne akceptuje a objednaním termínu, či účasťou na podujatí jednoznačne a nespochybniteľne potvrdzuje, že sa akcie zúčastní po zrelom zvážení všetkých možných rizík, činí tak z vlastnej vôle, slobodne, a je si vedomý, že za akékoľvek ujmy (či už majetkové, alebo na zdraví či živote) je si plne zodpovedný sám, preto sám musí svoje správanie kontrolovať a prijímať príslušné rozhodnutia, organizátor ani inštruktor neberie za ne žiadnu zodpovednosť. V prípade, že sa podujatia zúčastňuje osoba neplnoletá, jej účasť a akceptovanie uvedených podmienok potvrdzuje jej zákonný zástupca resp. osoba ktorá má nad maloletým vykonávať dozor.

Odporúčaná výbava:

  • Oblečenie maskovanej, kaki, zelenej alebo čiernej farby, v prípade snehovej pokrývky biele, skrátka niečo v čom nebudete „svietitť“, hlavne však prispôsobené poveternostným podmienkam, v ktorom sa budete príjemne cítiť (z akcie budete mať rozhodne väčší pôžitok v povedzme modrej teplej vetru odolnej bunde ako keby ste sa mali klepať v premočenej látkovej maskáčovej blúzke). Odporúča sa chrániť celé telo. Pri výbere oblečenia treba brať ohľad na fakt, že je vysoká pravdepodobnosť jeho znečistenia a možné je aj poškodenie (vyčnievajúca vetvička, …). Ak máte chrániče na kolená vrele odporúčame.
  • Pevná obuv, zodpovedajúca poveternostným podmienkam.
  • Odporúča sa zvážiť fyziologické potreby konkrétneho jedinca a podľa jeho uváženia zabezpečiť pitný režim, prípadne doplnenie energie (ide síce o zábavu, ale v zápale hry sa hráči môžu vypnúť k úctyhodným výkonom 😊 – vysoko individuálna záležitosť).
  • V prípade alergii, … je nutné zobrať si potrebné lieky a túto skutočnosť vopred oznámiť inštruktorovi.
  • Ďalšia odporúčaná výbava: lekárnička, uterák (radšej starší), repelent. Tiež odporúčame zobrať si veci na prezlečenie – minimálne vrch (je vysoká pravdepodobnosť, že po hre budú hráči spotení).

Je možné používať aj rôzne maskovacie farbivá na tvár a telo.

Na dobu trvania akcie bude účastníkovi zapožičaná Laser – Tagová zbraň. Účastník sa zaväzuje používať ju šetrne a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo mať za následok jej poškodenie a to bez ohľadu na to, čo si herná situácia vyžaduje. V prípade poškodenia zbrane sa účastník zaväzuje uhradiť čiastku 300.- Eur. Účastník prehlasuje, že je s danou skutočnosťou oboznámený, akceptuje ju a je plne pripravený v tomto duchu konať.

Podujatia sa môže zúčastniť ktokoľvek (v zmysle vyššie uvedených bodov), podmienkou je dobrý zdravotný stav, dostatočné fyzické a duševné schopnosti. Z účasti na podujatí budú bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, ako aj osoby ktorých stav a schopnosti budú evidentne v rozpore s podmienami uvedenými v tomto dokumente.

Počas celého podujatia je takisto zakázané požívanie alkoholických nápojov, omamných látok aj fajčenie. Účastníci sú povinný dodržiavať zásady slušného správania sa a správania sa v prírode. Účastníci sa zaväzujú zdržať sa akékoľvek hrubého správania sa, prejavov nevraživosti voči súperom, spoluhráčom a organizátorom, dodržiať pokyny a inštrukcie organizátora. Akýkoľvek násilný fyzický kontakt hráčov je neprípustný. Hráč, ktorý sa prehreší voči spomenutým zásadám, či bude inak narúšať plynulý, pokojný a príjemný priebeh akcie, bude z ďaľšej účasti okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie poplatku.

Je zakázané vstupovať na hraciu plochu s akoukoľvek inou zbraňou okrem Laser – Tagovej.

Počas celého trvania akcie sa hráč bude zdržovať výlučne v priestore určenom inštruktorom.

V prípade, že sa podujatia zúčastňuje neplnoletá osoba, jej zákonný zástupca resp. osoba ktorá má nad maloletým vykonávať dozor prehlasuje, že si je plne vedomý faktu a plne ho akceptuje, že inštruktor zabezpečuje výhradne zapožičanie zbraní a technickú organizáciu hry, žiadnym spôsobom nezabezpečuje a nevykonáva dozor nad neplnoletými účastníkmi a žiadnym spôsobom za nich nepreberá akúkoľvek zodpovednosť.

Podujatie/ akcia sa v prípade obzvlášť nepriaznivého počasia posúva na náhradný termín o čom budú účastníci operatívne telefonicky vyrozumení (v prípade uzavretých akcií – objednávateľ/ kontaktná osoba objednávateľa). Pri uzavretých akciách si môže objednávateľ vybrať z nasledujúcich dostupných termínov a to až po dobu nasledujúcich 6 mesiacov. Avšak z titulu nepriazne počasia nevzniká nárok na vrátenie účastníckeho poplatku či ceny za akciu, tohto si je účastník/ objednávateľ vedomý a akceptuje to. Za obzvlášť nepriaznivé počasie sa považuje nepretržitý dážď, víchrica a podobne. Inak sa akcia koná v stanovenom čase.  

V prípade neúčasti na podujatí Váš termín/ podujatie prepadá bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov. Vašu akciu/ účasť môžete bezplatne stornovať v lehote viac ako štrnásť dní pred dátumom konania podujatia/ akcie. V rozmedzí štrnásť až sedem dní (vrátane) Vám zo zaplatenej sumy bude strhnutá polovica ako storno poplatok. Ak účasť/ akciu stornujete v lehote sedem dní a menej pred dátumom konania akcie, storno poplatok bude predstavovať plnú sumu ceny za akciu/ účasť. V uvedených prípadoch nevzniká ani nárok na náhradný termín. Uvedené platí bez ohľadu na dôvod storna, či jeho zavinenie.

Účastník akcie/ objednávateľ berie na vedomie, že počas akcie môžu byť vyhotovované fotografie či videozáznam, ktoré môžu byť využívané na interné účely organizátora a verejnú propagáciu a prezentáciu jeho aktivít. Účastník je s týmto faktom stotožnený, vyrovnaný a nemá voči tomu žiadne námietky.

V prípade, že s Podmienkami nesúhlasíte, prosíme aby ste si účasť na podujatí/ podujatie neobjednávali. Tešíme sa síce z každého nového hráča avšak chceme predísť nedorozumeniam či nespokojnosti. Ak Vám je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok nejasné, prosím kontaktujte nás, radi Vám ho vysvetlíme či spresníme. V prípade uzatvorených podujatí je za akceptovanie a dodržiavanie podmienok hráčmi zodpovedný objednávateľ akcie,  ako aj za všetky prípadne vzniknuté záväzky voči prevádzkovateľovi lasertag.sk. Ak sa akcie zúčastňujú aj maloletí hráči, objednávateľ akcie je zodpovední za oboznámenie zákonných zástupcov s týmito podmienkami a zodpovedá za to, že Podmienky budú v plnom rozsahu dodržiavané, ako aj za zabezpečenie osoby, ktorá bude vykonávať nad maloletými dozor (opätovne upozorňujeme, že inštruktor dozor nad maloletými účastníkmi nevykonáva).

Na záver by sme radi spomenuli, že tento dokument je prevenciou pre prípad čo najväčšieho rozsahu negatívnych a nepredvídaných situácií. Mali sme sa možnosť zúčastniť množstva podujatí ako doma tak aj v zahraničí a bol to zakaždým veľmi príjemný a vzrušujúci zážitok. Pri dodržiavaní zásad „zdravého rozumu“ a pokynov inštruktora nie je dôvod, aby Vaša akcia bola iná, práve naopak, mala by všetkým účastníkom sprostredkovať veľmi príjemný zážitok, ktorý si radi v budúcnosti zopakujú, prípadne rozšíria rady Laser – Tagových hráčov a fanúšikov.

Tešíme sa na Vás 😊.

V Bratislave, 1.2.2021